Oferta
Posiadamy zespół projektowy, który realizuje zadania z zakresu inżynierii sanitarnej oraz wedle potrzeb także z zakresu innych branż.
W ramach realizowanych projektów wykonujemy wszelkie niezbędne wymagane przepisami prawa opracowania przyległe takie jak karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodno prawne, projekty robót geologicznych, projekty czasowej zmiany organizacji ruchu i inne.

Wykonujemy także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy, wyceny, zbiorcze zestawienia kosztów inwestycji, opisy przedmiotu zamówienia.

Zdobyte doświadczenie, posiadane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz nasz potencjał techniczny i intelektualny są do Państwa dyspozycji.

Wykonujemy dokumentacje projektowe dotyczące:
• sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz gazowych,
• wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych oraz wentylacji i klimatyzacji,
• kotłowni oraz węzłów cieplnych,
• obiektów związanych z gospodarką wodno-ściekową,
• dróg, placów oraz parkingów.

Prowadzimy pełnobranżowe nadzory inwestorskie, w ramach których między innymi:
• sprawdzamy zgodność robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę,
• sprawdzamy jakość wykonywanych robót i wbudowanych materiałów,
• kontrolujemy i odbieramy roboty zanikające i ulegające zakryciu,
• uczestniczymy w próbach, rozruchach i odbiorach obiektów,
• uczestniczymy w przekazywaniu realizowanych obiektów do eksploatacji.

Adres

APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz

ul. Kondratowicza 6
64-920 Piła

Telefon

67 212 00 88

FAX

(67) 353 30 54

E-mail

apis@apis.pila.pl

l

NIP

764 240 47 31